Preguntes i respostes sobre les sindicatures electorals

 

Qui vetlla per la transparència i l’objectivitat del procés electoral?

La Sindicatura Electoral de Catalunya, configurada com un òrgan independent i imparcial que s’adscriu al Parlament de Catalunya, és la responsable de garantir, amb competència a tot el territori de Catalunya, la transparència i l’objectivitat del procés electoral, i l’exercici efectiu dels drets electorals.

 

Qui configura l’Administració electoral?

L’Administració electoral està formada per la Sindicatura Electoral de Catalunya, les sindicatures electorals de demarcació, les meses electorals i l’Administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Les sindicatures electorals i les meses electorals són òrgans independents i no segueixen instruccions, ordres ni resolucions de cap altra institució, llevat de les adreçades per l’Administració electoral i les sindicatures electorals a les meses electoral, i les de la Sindicatura Electoral de Catalunya adreçades a les sindicatures electorals de demarcació.

Més informació:
 • Capítols VI i VII de la Llei del referèndum d’autodeterminació.

Sindicatura Electoral de Catalunya

Garantia dels drets electorals

 

Què és?
Configuració

La Sindicatura Electoral de Catalunya és un òrgan independent i imparcial, adscrit al Parlament de Catalunya, on té la seva seu.

La Sindicatura, creada per la Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació, forma part de l’administració electoral, conjuntament amb les sindicatures electorals de demarcació, les meses electorals i l’administració electoral del Govern de la Generalitat.

Missió

La missió de la Sindicatura Electoral de Catalunya és garantir, amb competència a tot el territori de Catalunya, la transparència i l’objectivitat del procés electoral, i l’exercici efectiu dels drets electorals.

Membres

La Sindicatura Electoral de Catalunya està integrada per cinc vocals, juristes o politòlegs de prestigi experts en processos electorals, nomenats pel Parlament de Catalunya per majoria absoluta. També compta amb dos suplents.

Els vocals de la Sindicatura són inamovibles i escullen d’entre si els qui assumeixen les funcions de president i secretari. També pot designar altres càrrecs i normes complementàries d’autoorganització i funcionament. El president de la Sindicatura té la denominació de Síndic Electoral de Catalunya.

Composició
 • Jordi Matas i Dalmases, president
 • Marta Alsina i Conesa, vicepresidenta
 • Josep Pagès i Massó, vocal
 • Tània Verge i Mestre, vocal
 • Marc Marsal i Ferret, secretari
Suplents
 • Josep Costa i Rosselló, suplent primer
 • Eva Labarta i Ferrer, suplent segona
Nomenaments
 • Nomenament dels vocals
 • Designació del president, la vicepresidenta i el secretari

 

Què fa?

Per tal de garantir la transparència i objectivitat del procés i l’exercici efectiu dels drets electorals, la Sindicatura Electoral de Catalunya:

 • Valida el cens electoral
 • Valida l’actualització de la cartografia electoral (seccions i meses electorals)
 • Valida els models oficials de butlletes de votació, sobres electorals, actes electorals, manuals de funcionament de les meses electorals, urnes electorals i la resta de la documentació electoral oficial
 • Valida el procediment de votació anticipada per als electors residents a l’exterior
 • Nomena, orienta i coordina les sindicatures electorals de demarcació
 • Resol les consultes, queixes, reclamacions i recursos respecte dels quals té competència
 • Exerceix la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervenen amb caràcter oficial en el referèndum
 • Supervisa la campanya institucional sobre el referèndum d’autodeterminació i la difusió en els mitjans de comunicació
 • Vetlla per les condicions d’imparcialitat i pluralisme dels mitjans de comunicació durant la campanya electoral
 • Acredita els observadors electorals internacionals
 • Efectua l’escrutini general
Deure de col·laboració

Totes les autoritats públiques, en l’àmbit de les respectives competències, tenen el deure de col·laborar amb la Sindicatura Electoral de Catalunya per al correcte compliment de les seves funcions.

La Sindicatura Electoral de Catalunya pot reclamar l’assessorament de representants de les administracions i òrgans implicats en el procés electoral i, en general, de tècnics i experts.

També els pot requerir que participin en les seves reunions, amb veu i sense vot.

Contacte
Partits polítics, federacions, coalicions

Consultes generals:partits@referendum.cat

Organitzacions interessades

Sol·licituds de participació en el procés:org.acredita@referendum.cat

Espais públics per a campanya: org.espais@referendum.cat

Consultes generals: org.consultes@referendum.cat

Observadors electorals internacionals

Acreditacions
Consultes, observacions i recomanacions

Organitzacions internacionals convidades: monitors@referendum.cat
Observadors: visitors@referendum.cat

Titulars de drets subjectius i interessos legítims

Recursos: recursos@referèndum.cat

Sindicatures electorals de demarcació

Membres de les sindicatures electorals de demarcació

 

Resolució 4/2017, de 8 de setembre, per la qual es dona publicitat a l’acord de la Sindicatura Electoral de Catalunya pel qual es nomenen els vocals titulars de les sindicatures electorals de les demarcacions d’Aran, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

La Llei 19/2017, de 6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació, atribueix a la Sindicatura Electoral de Catalunya el nomenament dels membres de les sindicatures electorals de demarcació i la designació de llurs presidents i secretaris.

D’acord amb les previsions de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, relatives a la composició de les sindicatures electorals de demarcació, al nombre de vocals i a la seva titulació i expertesa, la Sindicatura Electoral de Catalunya ha acordat nomenar les persones següents com a vocals titulars de les sindicatures electorals de demarcació, en la qualitat que s’especifica en cada cas.

Per tot això,

Resolc

Primer. Donar publicitat a l’Acord de la Sindicatura Electoral de Catalunya pel qual es nomenen les persones que s’esmenten a continuació com a vocals titulars de les sindicatures electorals de demarcació.

Sindicatura Electoral de l’Aran

 • Maria Carme Vilanova Ramon, presidenta
 • Vicens Bitrià Àguila, vocal
 • Armand Simon Llanes, secretari

Sindicatura Electoral de Barcelona

 • Roc Fuentes i Navarro, president
 • Susana Romero Soriano, vocal
 • Antoni Fitó i Baucells, secretari

Sindicatura Electoral de Girona

 • Jordi Casadevall Fusté, president
 • Josep Maria Llistosella i Vila, vocal
 • Jordi Díaz Comas, secretari

 Sindicatura Electoral de Lleida

 • Mariona Lladonosa Latorre, presidenta
 • Alexandre Sàrraga Gómez, vocal
 • Simeó Miquel Roé, secretari

Sindicatura Electoral de Tarragona

 • Xavier Faura i Sanmartin, president
 • Montserrat Aumatell i Arnau, vocal
 • Marta Cassany i Virgili, secretària

Segon. Disposar la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de setembre de 2017

Jordi Matas Dalmases
Síndic Electoral de Catalunya