Informació general sobre el personal col·laborador de l’Administració

L’Administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya es dota de personal col·laborador per a les tasques relacionades amb l’execució del referèndum mitjançant un procés de selecció obert als ciutadans inclosos en el cens electoral.

Aquest procés de selecció tindrà en compte de manera preferent l’experiència prèvia dels candidats en tasques similars en altres processos electorals, així com la seva vinculació, laboral o funcionarial, amb qualsevulla administració pública de Catalunya.

Les persones seleccionades seran nomenades com a:

a) Representants de l’Administració.
b) Coordinadors electorals municipals.
c) Coordinadors electorals comarcals.
d) Agents electorals.

Si voleu prendre part en el procés de selecció us heu d’inscriure aquí.

Representants de l’Administració

Els representants de l’Administració (RA) són la baula que posa en relació les meses electorals i l’Administració electoral. El seu paper és clau per a l’èxit del referèndum, tant en la part logística com en la garantia de la normalitat de la jornada electoral.

Funcions:
 • Vetllar per l’adequació del col·legi electoral, així com la recepció i la custòdia del material electoral.
 • Donar suport als membres de les meses electorals en el procés d’instal·lació de les meses electorals.
 • Transmetre la informació sobre l’obertura del local.
 • Informar el centre de recollida de dades (CRD) de la constitució de les meses.
 • Transmetre al CRD els avanços de participació.
 • Transmetre al CRD el resultat de l’escrutini de les meses.
 • Gestionar la recepció i el lliurament de la documentació electoral.

Si voleu prendre part en el procés de selecció us heu d’inscriure aquí.

Coordinadors electorals municipals

Els coordinadors electorals municipals (CEM) són els responsables de l’èxit del referèndum a cada municipi. Coordinen tot el dispositiu electoral al seu municipi sota les directrius dels coordinadors electorals comarcals (CEC), i supervisen l’actuació dels representants de l’Administració (RA).

Funcions:
 • Formar i coordinar les actuacions logístiques de preparació de la jornada electoral.
 • Coordinar el desplegament dels representants de l’Administració durant la jornada electoral i dissenyar el protocol d’actuació i comunicació.
 • Supervisar el desplegament dels representants de l’Administració i resoldre les eventuals incidències que es presentin.
 • Informar sobre el desenvolupament de la jornada electoral i de la situació operativa del seu municipi.
 • Gestionar la recepció i el lliurament de la documentació electoral.

Si voleu prendre part en el procés de selecció us heu d’inscriure aquí.

Coordinadors electorals comarcals

Els coordinadors electorals comarcals (CEC) són els responsables de l’èxit del referèndum a cada comarca. Coordinen tot el dispositiu electoral a la seva comarca sota les directrius de l’Administració electoral del Govern de la Generalitat i supervisen l’actuació dels coordinadors electorals municipals (CEM).

Funcions:
 • Formar i coordinar les actuacions logístiques de preparació de la jornada electoral.
 • Organitzar el desplegament dels coordinadors electorals municipals durant la jornada electoral i dissenyar el protocol d’actuació i comunicació.
 • Supervisar el desplegament dels coordinadors electorals municipals i resoldre les eventuals incidències que es presentin.
 • Informar sobre el desenvolupament de la jornada electoral i de la situació operativa de la seva comarca.
 • Gestionar la recepció i el lliurament de la documentació electoral.

Si voleu prendre part en el procés de selecció us heu d’inscriure aquí.

 

Agents electorals

Els agents electorals són el personal que s’encarrega de les tasques de suport administratiu i logístic que siguin necessàries en totes les fases del procés electoral.

Si voleu prendre part en el procés de selecció us heu d’inscriure aquí.