uè són les meses electorals?

La mesa electoral és el lloc on s’emet el vot, es controla el desenvolupament de la votació i es du a terme el recompte i l’escrutini provisional.

Una mesa electoral està formada un president/a i dos vocals.

 

Com s’elegeixen els membres de les meses?

La formació de les meses correspon a l’Administració electoral del Govern, sota la supervisió de la Sindicatura Electoral de Catalunya.

Els membres de les meses electorals i els seus suplents es designen per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la secció corresponent que siguin menors de 70 anys.

 

Com es notifiquen els nomenaments dels membres de la mesa electoral?

Les persones designades membres de mesa rebran la notificació de la seva designació en el termini de dos dies des de la designació. Si aquesta notificació es produeix més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació.

Juntament amb la notificació, les persones designades rebran un manual d’instruccions sobre les seves funcions supervisat per la Sindicatura Electoral de Catalunya.

 

Quins drets tenen els membres de les meses electorals?

Les persones que actuïn com a membres de meses electorals tenen dret a:

 • Un permís retribuït durant el dia de la votació, si és laborable, i una reducció de cinc hores de la jornada laboral l’endemà de la votació.
 • La protecció del sistema de la seguretat social davant les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en el referèndum.

 

És obligatori el càrrec de president/a o vocal?

Sí, l’exercici del càrrec de membre d’una mesa electoral (president/a o vocal) és obligatori, no voluntari, sense perjudici de poder al·legar causes justificades i documentades que impedeixin l’acceptació del càrrec.

 

Quin termini tinc per al·legar excuses com a membre d’una mesa electoral? On he de presentar-les?

Les persones que hagueu estat designades membres d’una mesa electoral disposeu del termini de tres dies per al·legar, davant la sindicatura electoral de demarcació corresponent, una causa justificada i documentada que us impedeixi l’acceptació del càrrec.

 

Quin termini tenen les sindicatures electorals de demarcació per resoldre les excuses al·legades?

La sindicatura electoral de demarcació corresponent ha de resoldre les al·legacions en el termini de dos dies. Contra la decisió de la sindicatura electoral de demarcació no es pot recórrer.

 

Què he de fer si no puc anar el dia de la votació al col·legi electoral per formar part de la mesa?
 • Si un cop transcorregut el termini per presentar excuses, us trobeu en la impossibilitat de presentar-vos per al desenvolupament del vostre càrrec, heu de comunicar-ho a la sindicatura electoral de demarcació corresponent, com a mínim 72 hores abans de l’acte de constitució de la mesa, i aportar-hi les justificacions que siguin necessàries. Si l’impediment és produeix després d’aquest termini, l’avís a la sindicatura s’ha de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de l’hora de constitució de la mesa.
 • Si l’impediment sobrevé després d’aquest termini i el dia de la votació no podeu anar a les 8.00 hores, l’avís a la sindicatura electoral de demarcació s’ha de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de l’hora de constitució de la mesa.

 

En cas que el dia de la votació sigui laborable per a mi, tinc dret a un permís per ser membre d’una mesa?

Sí. Les persones que no gaudiu de descans setmanal el dia de la votació i acrediteu la condició de membres de mesa electoral o d’interventors teniu dret a gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa d’aquest dia i a la reducció de les cinc primeres hores de la jornada laboral posterior, també amb dret a retribució.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, us seran retribuïts per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa o interventor/a.

 

On puc obtenir el justificant que he estat membre d’una mesa electoral?

Podeu utilitzar com a primer justificant per a l’empresa una còpia de la notificació de la vostra designació com a president/a o vocal. Posteriorment, podeu sol·licitar a la Sindicatura Electoral de Catalunya un justificant d’haver desenvolupat el càrrec durant la jornada electoral.

 

A quina hora es constitueix la mesa electoral?

La mesa electoral es constitueix a les 8.00 hores del dia de la votació.

El president/a, els dos vocals i els respectius suplents es reuneixen, al col·legi electoral corresponent a cada mesa, per constituir la mesa electoral amb el suport del representant de l’Administració.

 

Com es constitueix la mesa el dia de la votació?

Cada titular de la mesa té dos suplents. Tant titulars com suplents han de presentar-se al local electoral a les 7.30 hores del dia 1 d’octubre.

Si es presenten tots els titulars, les meses es constitueixen amb aquestes persones.

Si el president/a no es presenta, ha de ser substituït seguint l’ordre següent:

 • pel seu primer suplent
 • si el primer suplent no hi és, pel segon suplent
 • si no hi ha cap suplent, actua com a president/a el primer vocal
 • si el primer vocal no hi és, el segon vocal
 • si els vocals no s’han presentat al col·legi electoral o bé prenen possessió com a president/a
 • seran substituïts pels suplents respectius

En el supòsit que no es puguin fer les substitucions esmentades, la sindicatura electoral de demarcació corresponent designa immediatament les persones que han de constituir la mesa, i pot ordenar que en formin part el nombre d’electors presents al local que siguin necessaris en l’ordre en que estiguin disposats per votar.

Es pot constituir una mesa electoral sense president/a o algun vocal?

No es pot constituir la mesa sense la presència d’un president/a i dos vocals.

En el supòsit que no es compti amb el nombre de membres suficients, la sindicatura electoral de demarcació corresponent designarà immediatament les persones que han de constituir la mesa i podrà ordenar que en formin part el nombre d’electors presents al local que siguin necessaris en l’ordre en què estiguin disposats per votar.

 

Una vegada constituïda la mesa electoral, què fan els suplents?

Una vegada constituïda la mesa, els suplents que no hagin estat nomenats finalment membres de la mesa electoral poden abandonar el col·legi electoral i queden exempts de les seves obligacions.

 

Quin material és necessari per a la votació?

Cada mesa electoral ha de disposar com a mínim dels elements següents:

 • Una urna, degudament tancada i precintada.
 • Un nombre suficient de sobres i de paperetes de votació.

 

Un membre de la mesa electoral pot abandonar la mesa temporalment?

Sí, sempre que hi restin almenys dos membres de la mesa.

 

Què passa si en la mesa electoral han quedat dos membres i un d’ells ha d’absentar-se momentàniament?

La votació queda interrompuda fins que el membre absent es reincorpori.

 

En el cas que la mesa electoral es quedi temporalment amb un sol membre, la sindicatura electoral de demarcació pot demanar a un votant que es trobi en aquell moment en el local que formi part de la mesa?

Sí. La sindicatura electoral de demarcació pot ordenar a un elector/a que formi part de la mesa.

 

Què passa si soc membre d’una mesa electoral i el dia de la jornada electoral arribo tard?

Si s’ha aixecat l’acta de constitució de la mesa, no podreu prendre possesió com a membre de la mesa, perquè haureu estat substituït per una persona suplent.

 

Què passa si soc membre d’una mesa electoral i al llarg de la jornada electoral em poso malalt?

La votació ha de continuar amb els membres restants de la mesa.

 

Qui em substitueix si soc president/a d’una mesa electoral i al llarg de la jornada em poso malalt?

Sereu substituït pel vocal primer. Si el vocal segon no hi està d’acord, el vostre vot de qualitat com a president/a de la mesa us permetrà prendre aquesta decisió.

 

Es pot invalidar el resultat de la votació per l’absència dels membres d’una mesa electoral?

No, però suposa una irregularitat.

 

Al llarg de la jornada electoral, puc ser detingut durant l’exercici del meu càrrec com a membre d’una mesa electoral o interventor/a?

No. No podeu ser detingut per cap autoritat, tret que hi hagi un delicte flagrant.

 

A banda de membre de la mesa, puc participar en una mesa electoral d’alguna altra manera?

A més del president/a i dels dos vocals, poden assistir als actes de la mesa i participar en les seves deliberacions els interventors i els apoderats formalment nomenats i acreditats.