Votació presencial

Com puc saber on em toca votar?

Pròximament el Govern farà públics els locals electorals per al referèndum de l’1 d’octubre.

Quin és l’horari de votació a les meses?

La votació s’inicia a les 9.00 hores del dia 1 d’octubre i continua sense interrupció fins a les 20.00 hores del mateix dia, encara que si queda algun elector/a dintre del local o en el seu accés se li permetrà votar.

En cas que hi hagi hagut alguna interrupció, s’allargarà l’hora d’acabament tant com hagi durat la interrupció (no pot ser superior a una hora).

 

Com m’identifico per votar?

Davant la mesa electoral, us podeu identificar mitjançant els documents següents:

  • Document nacional d’identitat (DNI)
  • Passaport
  • Permís de conduir

No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals (en cap cas fotocòpia) i amb fotografia.

 

Pot una persona votar per una altra?

No, en cap cas i sota cap concepte. El vot és personal i no es pot exercir per delegació.

No obstant això, els electors que no saben llegir o que, per alguna discapacitat, es troben impedits per agafar una papereta, triar una opció o per col·locar la papereta dins el sobre i lliurar-la al president/a de la mesa, poden anar acompanyats d’una persona de la seva confiança que les ajudi en el procés de votació, des de l’elecció i formalització de la papereta fins al lliurament d’aquesta papereta al president/a de la mesa.

Vot dels electors catalans residents a l’estranger

 

Què necessito per votar si resideixo permanentment a l’exterior?

Si viviu o treballeu de manera permanent a l’exterior, cal tenir la condició d’elector/a i estar inscrit en el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior de la Generalitat de Catalunya.

Si compleixo aquests requisits, què haig de fer per votar?

En aquest cas, en el termini màxim de set dies des de la convocatòria, rebreu una comunicació de l’Administració electoral del Govern de la Generalitat en virtut de la qual podreu sol·licitar exercir el dret de vot. Els electors que optin per exercir el seu dret de vot rebran les instruccions i la documentació per fer efectiu el seu vot, que inclourà un document d’identificació personal i la papereta de vot.

Un cop rebuda la documentació necessària per votar, com puc exercir el dret de vot?

Podreu exercir el dret de vot exclusivament per correu postal, mitjançant la tramesa d’un sobre model C4 (A4) dirigit a l’adreça que us hagin assignat en la comunicació personal rebuda i que haurà d’incloure el document d’identificació personal, una fotocòpia del document d’identificació (DNI o passaport espanyol), així com un sobre model C5 o C6, tancat, que contindrà la papereta de votació.

Quin termini tinc per fer-ho?

El termini perquè la documentació i el vostre vot siguin rebuts a l’adreça que us hagi estat assignada en la comunicació personal finalitza el dia 1 d’octubre de 2017 a les 20.00 hores (hora catalana).

Incidències amb el vot exterior

Si teniu alguna incidència en el procés del vot exterior, si us plau, envieu-nos un correu electrònic a votexterior@referendum.cat.

Vot accessible per als electors amb discapacitat visual

Hi haurà paperetes preparades per a persones amb discapacitat visual.

En absència d’aquestes paperetes, el president/a de la mesa electoral ajudarà aquestes persones a fer els passos necessaris per votar amb total imparcialitat.

També poden anar acompanyades d’una persona de confiança designada per la persona electora que les ajudi en el procés de votació, des de l’elecció i formalització de la papereta fins al lliurament d’aquesta papereta al president/a de la mesa.